UA-23836389-1 SANMA

Välkommen till SANMA - Sveriges Flyg- och Dykmedicinska Förening

Årsmötet är avverkat. Protokoll kommer.
Mötet inleddes på VRAK - Museum of wrecks. Därefter följde en visning av Dyktankhuset på Djurgården av Svensk DykeriHistorisk Förening. Se kallelsen här.

Ta gärna en titt på
Hans Örnhagens nyhetsbrev där delar tyvärr redan passerats men de kopplade dokumenten är aktuella.

————————————————

Scientia et Valebat IX gick av stapeln på Läkarsällskapet och de närvarande fick njuta av ett mycket varierat och
intressant program. Ett speciellt tack riktas till Ulf Pettersson med vars hjälp forskningen om SIPE blivit möjlig. Kunskapen om detta tillstånd är till otroligt stor hjälp för alla dykerimedicinskt intresserade läkare och naturligtvis i slutänden för alla våra dykare som vi försöker hjälpa i deras vardag.

————————————————

Om du håller på med dykmedicin: Läs Hans Örnhagens nyhetsbrev denna senhöst! Det sammanfattar många MYCKET viktiga punkter:
- Rätten att tjänstbarhetsbedöma yrkesdykare innehåller krav på den bedömande läkaren angående uppdatering inom ämnet. Det tas tydligen genvägar i hälsokontrollerna då IMCA/DMAC funnit att många offshoredykare har en oacceptabel hälsa. Det är både allvarligt och oroande att kvaliteten på gjorda undersökningar är så pass låg att det inte bara rör sig om enstaka fall utan att man ser en trend. Detta gäller även på dykskolor i Sverige för vanliga FTD-intyg.
- En ny "Medical assessment of the working diver" är på gång. Med tanke på ovanstående får man hoppas att man inte sänkt kraven utan istället tydliggjort dem och man kan utan tvekan hålla med Hans om att det är ett hett efterlängtat dokument.

————————————————
I samband med webmötet den 14/6 beslutades att de separata rekommendationerna för dykare rörande hantering vid covid tas bort.
Motiv:
Covid-19 är inte längre en samhällsfarlig sjukdom. Inga stora risker/skador har noterats för arbetsdykare med covid (akut eller post covid).

Dessutom gäller fortfarande följande lagtext:
AFS 2019:3
17 § En arbetsgivare får inte sysselsätta en arbetstagare i arbete eller med arbetsuppgifter där det krävs tjänstbarhetsintyg, om arbetstagaren har råkat ut för olycksfall, sjukdom eller annan händelse som kan leda till en ökad risk för ohälsa eller olycksfall i det aktuella arbetet och arbetsgivaren har fått kännedom om detta. Detta gäller tills arbetstagaren har genomgått en ny medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg och arbetsgivaren kan visa upp ett nytt giltigt tjänstbarhetsintyg enligt § 15.

Så § 17 gör arbetsgivaren ansvarig att om en arbetsdykare inte återhämtat sig fysiskt eller psykiskt från en infektion eller annan sjukdom ska arbetsgivaren kräva ett nytt tjänstbarhetsintyg.
————————————————

I samband med SANMAs vetenskapliga möte 1 dec 2022, Scientia et Valebat (vetenskap och styrka), tilldelades sällskapets sekreterare Claes Bothin ett stipendium på 5000 kr ur SIPE-fonden. Motiveringen löd: "För förtjänstfullt arbete med Scientia et Valebat" vilket väl överensstämmer med fondens målsättning, d.v.s. att främja utbildning inom dykerimedicin. Claes har under de senaste åtta åren arrangerat årliga konferenser med tema flyg- och dykmedicin. Vi gratulerar Claes och hoppas att han vill och kan fortsätta arrangera Scientia et Valebat. På bilden ser vi Claes flankerad av SANMAs ordförande Håkan Sköldefors (tv) och styrelsemedlem Olle Sandelin (th).


Scientiaet Valebat 2022 Claes med diplom

SANMA årsmöte avhölls den 8/5-23 men pga datorhaveri kunde tre punkter på dagordningen inte behandlas. Det beslutades då att ett extra årsmöte skulle hållas som webmöte den 14/6-23. Punkterna som avhandlades var:
Uppdaterad röstlängd
P.8 Styrelsens ekonomiska rapport
P. 9 Revisorernas berättelse
P.10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Detta följdes sedan av planerad konferens om uppdatering av coviddokument för dykning.

Det gamla trotjänarprogrammet Mythbusters testade sanningen bakom att tungdykare utan backventil på luftförsörjningen från ytan dog genom att de pressades in i hjälmen. Man får ge dem att de går all in när de ska testa "sanningar" i alla fall…
Se en dålig men dock inspelning av väsentliga delar av programmet här.

Notera att listan över aktuella dykläkare (EDTC) inte längre sköts av arbete- och miljömedicin. Någon uppdaterad lista finns för närvarande ej.

Scientia et Valebat VIII gick i dec traditionsenligt av stapeln på ABF-huset. Att vi årligen kan ha detta oerhört uppskattade och kvalitativa möte är mycket beroende på vår sekreterare Claes Bothin. Hans förtjänstfulla insats
belönades med ett stipendium ur SANMAs SIPE-fond i samband med 2022 års möte.

Anders Rosén har disputerat på dykning och hjärnan. Läs
här!

Örnhagens tidigare nyhetsbrev och vintern 2022

COVID-19 uppdatering gällande utredning av dykare. Då vaccinationsgraden varierar mycket och därmed sjukdomens svårighetsgrad varierar utredningsgraden och karenstiden i olika delar av världen. Här återfinns nu både SANMAs konsensusdokument och DMAC-33 rev 3 vilka är mycket heltäckande. Bedömningen hamnar alltmer hos dykläkaren som förväntas känna sina dykare och vilken typ av dykning de utövar.

Passa på att göra en djupdykning i
rebreatherteknik.

Tjänstbarhet hos civila yrkesdykare efter genomgången COVID-19 har
uppdaterats.

För flygläkare och piloter rekommenderas starkt att gå in och titta på
Transportstyrelsens sida rörande flygmedicinsk handläggning av piloter med genomgången eller misstänkt Covid-19-infektion. Detta då även lindrig Covid-19-infektion innebär flygstopp minst 14 dagar och att alla fall ska läggas in som Interim Assessment och medföra en konsultation till TS flygmedicin INNAN flygning återupptas.

Njut av
SK60 som flög julkulan över Stockholm:)

Missa inte Läkarsällskapets webbaserade "
State of the art Covid-19" den 15-16 december 2020. Det blir ett vetenskapligt webinar med keynoteföreläsningar av nationella och internationella ledande forskare, kliniskt verksamma läkare och representanter från andra hälsoprofessioner. Anmälan och call for abstraktas öppnar i oktober.

Med anledning av att man funnit lungförändringar hos patienter som drabbats av även mild/subklinisk covid-19-infektion har SANMAs expertgrupp kommit fram till riktlinjer hur detta skall hanteras i den kliniska situationen med nuvarande kunskap. Länk till dokumentet:
Tjänstbarhetsbedömning av civila yrkesdykare som genomgått covid-19-infektion.

TS kalender är uppdaterad. Se under
Utbildning/kurser

Scientia et Valebat VI den 5/12 bjöd på ett mycket intressant smörgåsbord av
såväl flyg- som dykrelaterade ämnen. I år var även apnédykningen representerad med dess specifika utmanande fysiologi. Några bilder från vår sekreterare ses här.

Då Malmö SDK firade 60 årsjubileum hölls bl a en
föreläsning om SIPE.

I samband med TS utbildningsdag nämndes läkarundersökning av fallskärmshoppare. Här hittar du
Bestämmelser för fallskärmshoppning och läkarundersökningsblankett.

Call for abstracts till Scientia et Valebat VI vilket kommer avhållas den 5 dec 2019 i ABF-huset på Sveavägen kl 13-17.

Årsmötesprotokoll och styrelseprotokoll från 2019 års årsmöte och konstituerande styrelsemöte.

Nytt
flygmedicinskt regelverk implementerat.
Information och vägledningar hittas också på
Transportstyrelsens hemsida för flygmedicin.

Angående GDPR se
Medlemssidan.

För er som missade Flygvapnets julhälsning. Klicka på bilden och njut!

FV_gran_2017_30

..och om ni missat Sthlms nya begivelse under jord, klicka HÄR


Mycket intressant program om grottdykning som går i baklås och de olagliga recovery dives som följde vilka mycket väl kunnat sluta lika illa.


MoIRanaGrottdyk9%

Titta på robotteknik på djupet. Själva filmen måste man tyvärr ladda separat: lågupplöst eller högupplöst.

Läkemedelsverket har uppdaterat texten om HBO
Det är glädjande att Läkemedelsverket uppdaterar så att ny och aktuell information finns att tillgå. Tyvärr nämns inget om den positiva effekt som tidigt insatt normobar oxygen (100%) har vid tidiga stadier av dekompressionssjuka. Redan 2009 påpekades detta för läkemedelsverket utan att information infördes i Läkemedelsboken eller på hemsidan. I FASS-text finns numera denna information.

Transportstyrelsens årliga möte på Arlanda har hållits under huvudtemat Flygpsykologi. (Se
agenda.) Ett problem som blottlades var frågan om vart man kan hänvisa piloter med flygpsykologiska bekymmer. En länk förmedlades: http://www.scandinaviskflygpsykologi.com/
En mycket uppskattad punkt var kahoot.it. En frågesport som vi gärna ser mer av!


Läs ordförandens brev

Nu kan ni läsa
föreningens svar till myndigheternas samverkansgrupp (MSG) på deras kartläggning av behovet av ett nationellt kunskapsunderlag, rekommendationer och riktlinjer för hälso- och sjukvård. Naturligtvis rörande vår del av desamma.

Föreningen verkar för att öka kunskapen inom de flyg- och dykmedicinska områdena och samtidigt överföra kunnandet till det kliniska arbetsgolvet.

Föreningen har ett årsmöte på våren till vilket vi alltid har en inbjuden föreläsare som talar över ett aktuellt ämne. Likaledes håller föreningen en utbildningskväll dagen före Transportstyrelsens utbildningsdag. På Läkarsällskapets Riksstämma utgör föreningen en egen undersektion med ett program som normalt upptar ca en halv dag. Programmet brukar vara balanserat mellan flyg- och dykmiljön och vår uppfattning är att flyg- och dykmedicin har flera gemensamma beröringspunkter och att samarbetet mellan dessa miljöer tillför synergieffekter för båda.
Föreningen stöds av &